ஸ்ரீய: காந்தாயா கல்யாண நிதயே நிதயேர்த்திநாம் ஸ்ரீ வேங்கட நிவாஸாய ஸ்ரீநிவாஸாய மங்களம்

ஆலய தரிசனம் நிகழ்ச்சி

= Ntq;flrg; ngUkhs; Nfhapy;

= ,uhkhD[ gf;j [d rgh> 17.03.1977 ,y; gjpT nra;ag;gl;L> 11.0 6.1977 ,y; Jtf;fg;gl;lJ. Rig cWg;gpdu;fspd; Kaw;rpahYk;> nghJkf;fspd; xj;Jiog;ghYk; 17.2.1983 ,y; gp.gp.rhiyapy; %d;W fpuTz;L epyk; thq;fg;gl;lJ. Gy Md;kPfg; ngupNahu;fspd; Mrpahy; 12.06.1992 (Mq;fpu] tUlk; itfhrp khjk; 30 Mk; Njjp) nts;spfpoikad;W fhiy 7.30 kzpastpy =kj; guk`k;] j;upjz;b rpd;d =kj; ehuhaz [Pau; Rthkpfspd; jiyikapy; k`h]k;g;Nuhrzk; (Fk;ghgpNrfk;) kpfr; rpwg;ghf eilngw;wJ. = Ntq;fNlrg; ngUkhs; ,q;F Mr;rupakhd Kiwapy; Nrit rhjpg;gJld;. gf;ju;fSf;Fk; ed;F mUs;ghtpj;J tUfpwhu;. = gj;khtjpj; jhahu;> = MQ;rNeau;> = Mz;lhs;> = jpUkiy tpehafu;> = uhkhD[u;> Mo;thu;fs;> Mrhupau;fs;> re;epjpfSk; cs;sd.

NkYk; NkYk; ngUfptUk; gf;ju;fspd; vz;zpf;ifiaAk; mtu;fspd; MjuitAk; nfhz;L> Rkhu; 30 mb cau> %d;W epiyfs; nfhz;l uh[NfhGug; gzp Kbf;fg;gl;L> %ytu; mr;lge;jdj;Jld; 2003 Vg;uy; khjk; 7 Mk; Njjp =kj; guk`k;] gupt;uh[hfhrhu;a> epfo;fhy gftj; uhkhD[uha; jpfOk; j;upjz;b rpd;d =ke;ehuhaz uhkhD[ [Pau; ];thkpfspd; Kd;dpiyapy; jPir ngw;w Mfk rh];j;u ty;Yduhd gl;lu;fshy; uh[NfhGuk;> %y];jhdk; kw;Wk; ,ju re;epjpfs; tpkhdq;fSf;F> ]k;g;Nuhrzk; (Fk;ghgpNrfk;) rpwg;ghf ele;NjwpaJ.


by Bliss Drive Review