கோவில் பற்றி

jpUNtq;fl khkiy xd;WNk njho ek; tpid XANk

= Ntq;fNlrg; ngUkhs; jpUf;Nfhapy; Njhd;wpa tuyhW

null
= Ntq;flrg; ngUkhs; Nfhapy;

= ,uhkhD[ gf;j [d rgh (gjpT vz; 124 d; fPo; 77)
= Ntq;fNl];tuh bu];l;
107- vr;. gp.gp.rhiy> nguk;G+u;;> nrd;id -39. Njhiy Ngrp vz; : 2551 5666 / 4865 6169

= ,uhkhD[ gf;j [d rgh> 17.03.1977 ,y; gjpT nra;ag;gl;L> 11.0 6.1977 ,y; Jtf;fg;gl;lJ. Rig cWg;gpdu;fspd; Kaw;rpahYk;> nghJkf;fspd; xj;Jiog;ghYk; 17.2.1983 ,y; gp.gp.rhiyapy; %d;W fpuTz;L epyk; thq;fg;gl;lJ. Gy Md;kPfg; ngupNahu;fspd; Mrpahy; 12.06.1992 (Mq;fpu] tUlk; itfhrp khjk; 30 Mk; Njjp) nts;spfpoikad;W fhiy 7.30 kzpastpy =kj; guk`k;] j;upjz;b rpd;d =kj; ehuhaz [Pau; Rthkpfspd; jiyikapy; k`h]k;g;Nuhrzk; (Fk;ghgpNrfk;) kpfr; rpwg;ghf eilngw;wJ. = Ntq;fNlrg; ngUkhs; ,q;F Mr;rupakhd Kiwapy; Nrit rhjpg;gJld;. gf;ju;fSf;Fk; ed;F mUs;ghtpj;J tUfpwhu;. = gj;khtjpj; jhahu;> = MQ;rNeau;> = Mz;lhs;> = jpUkiy tpehafu;> = uhkhD[u;> Mo;thu;fs;> Mrhupau;fs;> re;epjpfSk; cs;sd.

NkYk; NkYk; ngUfptUk; gf;ju;fspd; vz;zpf;ifiaAk; mtu;fspd; MjuitAk; nfhz;L> Rkhu; 30 mb cau> %d;W epiyfs; nfhz;l uh[NfhGug; gzp Kbf;fg;gl;L> %ytu; mr;lge;jdj;Jld; 2003 Vg;uy; khjk; 7 Mk; Njjp =kj; guk`k;] gupt;uh[hfhrhu;a> epfo;fhy gftj; uhkhD[uha; jpfOk; j;upjz;b rpd;d =ke;ehuhaz uhkhD[ [Pau; ];thkpfspd; Kd;dpiyapy; jPir ngw;w Mfk rh];j;u ty;Yduhd gl;lu;fshy; uh[NfhGuk;> %y];jhdk; kw;Wk; ,ju re;epjpfs; tpkhdq;fSf;F> ]k;g;Nuhrzk; (Fk;ghgpNrfk;) rpwg;ghf ele;NjwpaJ.

jpde;NjhWk; fhiyapy; Rg;ughjk;> rhj;Jkiw Nghd;wit cau; gjtpfspUe;J Xa;T ngw;w = itztu;fshy; elj;jg;gl;L tUfpd;wd. xt;nthU khjKk; 15f;Fk; Nkw;gl;l jpdq;fspy;> jpUkQ;rdq;fs; (NtjNfhrj;Jld;) eilngWfpd;wd.

rpj;jpiu khjk; gftj; ,uhkhE[u; mtjhu cj;]tk; 10 jpdq;fSk;> itfhrp khjk; ek; ngUkhs; mtjhu cj;]tk;. = ek;kho;thu; mtjhu cj;]tk; 10 jpdq;fSk;> t]e;j cj;]tk;> Mdpkhjk; ngUkhs; g;UNkhj;]tk; 10 jpdq;fSk;> = ]Pju;rd n[ae;jp N`hkKk; Mbkhjk; = Mz;lhs; mtjhu cj;]tk; 10 jpdq;fSk;> Gul;lhrp khjk; gpujp rdpf;fpoikfspy; tpNrr myq;fhu MuhjdKk;> = epfkhe;j k`hNjrpfu; mtjhu cj;]tk; 10 jpdq;fSk;> Ig;grp khjk; = kzths khKdpfs; mtjhu cj;]tk; 10 jpdq;fSk;> fhu;j;jpif khjk; = jpUkq;if mo;thu; mtjhu cj;]tk; 10 jpdq;fSk;> khu;fop khjk; gpujpjpdk; tpbaw;fhiy tpNrr jDu;khj MuhjdKk;> jpU mj;aad cj;]tk; (gfy; 10> ,uhgj;J cj;]tk;) = Mz;lhs; ePuhl;l cj;]tKk;> ijkhj gj;khtjp jhahu; =]Pf;j N`hkKk;> gq;Fdp khjk; ngUkhs; jhahu; Nru;j;jp cj;]tKk;> = ghQ;ruhj;u Mfk Kiwapy;> Ntj ghuhaz gpuge;j Nfh\;bfSld; kpf rpwg;ghf eilngw;W tUfpwJ.

fle;j tpf;Ujp tUrk;> Mdp khjk; (10-07-2011) ,y; = rf;fuj;jho;thu; re;ejp Gjpjhf fl;lg;gl;L Fk;ghgpNrfk; eilngw;wJ. ,it midj;Jk jpupjz;b =kj; guk`k;] gupt;uh[fhrhu;a rpd;d =kj; ehuhaz ,uhkhD[ [Pau; ];thkpfspd; Kd;dpiyapy; ntF rpwg;ghf eilngw;wJ.

NkYk; ek; Nfhtpypy; vOe;jUspAs;s = gj;khtjp jhahUf;F xt;nthU tUlKk; ij khjj;jpy; = ]Pf;j N`hkk; kpf tpNrrkhf G];gahf kN`hj;]tj;Jld; eilngw;W tUfpwJ. ngUkhs; g;uk;Nkhj;jtj;jpw;F epfuhd ,e;j jhahu; cj;]tk; xU rpy Nfhtpy;fspy; kl;LNk eilngWtJ Fwpg;gplj;jf;fJ.

– Nfhapy; epu;thfk;.


by Bliss Drive Review